Kontakt
Företaget  

Kontaktinformation:

Bogi Värme AB
Sjöängsvägen 10
192 72 Sollentuna

tfn: 08-81 04 90
fax: 08-81 04 92
e-mail: bogi@bogivarme.se

Björn Runolf (servicemontör)
bjorn.runolf@bogivarme.se

Jan Runolf (servicemontör)
jan.runolf@bogivarme.se

Peter Johansson (servicemontör)
peter.johansson@bogivarme.se

Susann Johansson (kontoret)
susann.johansson@bogivarme.se

Jimmy Runolf (servicemontör)
jimmy.runolf@bogivarme.se

Bogi Värme AB startade redan 1974 av Olle Runolf och Bernt Almgren
och hette då Bogi Värmeservice.

Sedan 1992 heter vi bara Bogi Värme AB då företaget ombildades och
Björn Runolf, Jan Runolf och Peter Johansson tillsammans gick in som ägare av företaget och har drivit det sedan dess.

Idag är vi 5 personer på företaget, Björn, Jan, Peter och Jimmy som servicemontörer och Susann på kontoret.

Vårt arbetsområde sträcker sig runt hela Stockholms län med omnejd.
Kontor och lager ligger i Norrviken, Sollentuna.

Vår specialitet har från början varit oljeeldning men med åren så har vi utvidgat vår verksamhet. Idag så arbetar vi fortfarande med oljeeldning men med dagens energimarknad så blir det mer och mer värmepumpar och alternativa energikällor som t.ex. solvärme och pellets.

Sedan 1994 har vi varit servicefirma för Pulsonex oljepannor och sedan 2000 har vi arbetat som serviceombud för IVT fastighetsvärmepumpar.


Vår miljöinriktning
Riktlinjer för miljö

Bogi Värme skall eftersträva att verksamheten förorsakar minsta möjliga negativa miljöpåverkan inom och utom företaget genom att:

* Uppfylla alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen.
* Förebygga alla typer av föroreningar som kan uppstå.
* Ha ett effektivt miljöledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras.
* Ge medarbetarna tillräcklig information och planerad utbildning.
* Avsätta tillräckliga resurser för att miljöarbetet skall bli effektivt.
* Ge kunderna tillräcklig och korrekt information om miljökonsekvenserna av de produkter och tjänster vi erbjuder.
* Följa upp våra leverantörer avseende produkternas miljöpåverkan och ställda krav.
* Ständigt förbättra verksamheten i riktning mot minskad negativ miljöpåverkan.

Miljöpolicy

Som företag i VVS-branschen ser vi det som vårt ansvar att i alla led verka för ett miljöriktigt tänkande när det gäller våra produkter. Vår policy syftar till att minska resursanvändning och miljöpåverkan samt att arbeta för ständiga förbättringar.
Detta uppnår vi genom att:

* Utbilda och engagera personalen.
* Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågorna.
* Minimera miljöpåverkan i det dagliga arbetet.
* Ställa krav och samarbeta med andra företag.
* Följa och ta del av utveckling och forskning.
* Vi är medlemmar i VVS-Installatörerna som är ca.1100 företag inom VVS-branschen som har gått samman för att göra det bästa av branschen, vilket även omfattar miljöfrågorna.
* Miljöfrågorna skall integreras som en naturlig del i en ansvarsfull, effektiv och lönsam affärsverksamhet.

Miljömål

* Avveckla användandet av samtliga kemikalier på Kemikalieinspektionens begränsningslista och OBS-lista.
* Genomföra ett system för sortering av avfall som är lämpligt för vårat företag.
* Minimera användandet av miljöfarliga produkter.

Riktlinjer för arbetsmiljö

Bogi Värme AB skall erbjuda en säker och sund arbetsmiljö som inte äventyrar medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa genom att:

* Uppfylla alla krav i arbetsmiljölagstiftningen.
* Kartlägga och förebygga arbetsmiljörisker och arbetsskador.
* Sätta konkreta mål för förbättringar av arbetsmiljöarbetet som fortlöpande utvärderas och förbättras.
* Avsätta tillräckliga resurser för att arbetsmiljöarbetet skall bli effektivt.

Arbetsmiljömål

* Införa en medarbetarenkät för att få fram vad vi kan påverka och hur detta genomförs.
* Genomföra en sjukskrivningsbokföring för att ta reda på hur mycket är sjuka och varför.


Vår miljöinriktning

Vår miljöpolicy


Våra miljömål

Arbetsmiljömål